Algemene voorwaarden

1. Al onze offertes, leveringen van materialen en prestaties van diensten zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Door het verstrekken van de opdracht doet de koper of opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventuele inkoopvoorwaarden die strijdig zijn met de verkoopsvoorwaarden.

2. Alle offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De bestelbon bindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.

3. De levering en de uitvoering van de werken geschiedt op kosten en risico van de koper of opdrachtgever.

4. De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de koper bij volledige betaling van de prijs, dit in afwijking van de bepalingen van artikel 1583B.W.

5. De waarborg en onze verantwoordelijkheid gaan niet verder dan de geleverde zaak.

6. Wanneer de koper afziet van de overeenkomst is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van de totale aannemingssom, onverminderd het recht van de verkoper / aannemer om de werkelijk geleden schade in te vorderen, waaronder de reeds bestelde installaties en toebehoren.

7. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij niet betaling van de factuur binnen de vijftien dagen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 
12 % per jaar verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

8. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van faling, kennelijk onvermogen,wankel krediet en om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper of opdrachtgever.

9. Klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken schriftelijk te geschieden.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats / maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.